Ilmoittautuminen Tilan mieli -tapahtumaan Designmuseossa

Tietosuojaseloste

Lomakkeelle

Johdanto

Tässä selosteessa kuvataan, miten henkilötietojasi käsitellään Kokemusten talo -hankkeessa, jossa toteuttajina toimivat Laurea-ammattikorkeakoulu, Xamk, Turun AMK ja Haaga-Helia.

Rekisterinpitäjä

Laurea-ammattikorkeakoulu

Ratatie 22, 01300 Vantaa

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tiina Lehtosaari

tiina.lehtosaari@laurea.fi
050 4770747

Rekisterin nimi

Kokemusten talo

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään
• osana hankkeen toimenpiteitä sekä ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI-toiminta) toteuttamiseksi
• osana tiedonkeruuta vaikutusten arvioimiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi
• osana opinnäytetöitä ja muuta opinnollistamista tutkimustarkoituksissa
• sidosryhmäyhteistyön ja asiakassuhteiden hoitamiseksi, hankkeen toimenpiteistä ja tuloksista tiedottamiseen sekä tieteelliseen tutkimukseen.

Rekisterin tietosisältö

  • Yritys / Organisaatio
  • Sähköpostiosoite
  • Nimi

Säännönmukaiset tietolähteet

Keräämme tietoja rekisteröidyltä itseltään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteristä ei luovuteta tietoja kolmansille osapuolille. Laureassa voidaan käyttää ulkopuolisia henkilötietojen käsittelijöitä (esim. tietoteknisiä palveluita tarjoavat yritykset, kuten Microsoft), jotka käsittelevät henkilötietoja tehtyjen sopimusten mukaisesti. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin on sovittu rekisteröidyn kanssa. Tiettyjä tietoja voidaan luovuttaa hankkeen rahoittajalle raportoinnin yhteydessä rahoittajan edellyttämistä asioista mm. tilaisuuksien osallistujalistat.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Laureassa käytetään tallennustilana Microsoft pilvipalveluita (Teams ja OneDrive). Microsoft käsittelee pääsääntöisesti tietoja EU/ETA-alueella ja alueellisissa tietokeskuksissa. Microsoft on sitoutunut toimimaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Microsoftin tietosuojalauseke on luettavissa osoitteesta: https://privacy.microsoft.com/fi-FI/privacystatement

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot on tallennettu tietojärjestelmään. Käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. Järjestelmän tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne rekisterinpitäjät henkilöt, joilla työnsä puolesta on niihin oikeus. Kirjalliset aineistot kuten kyselyt ja mahdollinen työpajoissa tuotettava ja henkilötietoja sisältävä materiaali arkistoidaan lukittuun tilaan rekisterinpitäjän toimitiloissa. Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käyttäjälle voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Tutkittavat / rekisteröity voivat tehdä kaikki tähän tutkimukseen liittyvät pyynnöt alla olevalle yhteyshenkilölle:

Tiina Lehtosaari
Projektipäällikkö
050 477 0747
tiina.lehtosaari@laurea.fi

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.