SOPIMUS AINEISTON JULKAISEMISESTA LAUREAN JULKAISUSARJASSA

 

1. OSAPUOLET

 

(1) LAUREA

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy (”Laurea”)
Y-tunnus 1046216-1
Ratatie 22, 01300 Vantaa

 

(2) TEOKSEN TEKIJÄ (”Tekijä”)

 

Laurea ja Tekijä yhdessä ”Osapuolet” ja yksittäinen osapuoli erikseen ”Osapuoli”.

Sopimuksen kohteena olevalla teoksella tai sen osalla (esim. valokuva) voi olla yksi tai useampi tekijä ja/tai oikeudenhaltija.   Tilanteessa, jossa teoksella tai sen osalla on useampi kuin yksi tekijä ja/tai oikeudenhaltija, tämän Sopimuksen Osapuolena pidetään Laurean ohella kuitenkin ainoastaan yllä nimettyä Tekijää, joka myös osaltaan hyväksyy tämän Sopimuksen.

Teoksen julkaiseminen tämän Sopimuksen mukaisesti kuitenkin edellyttää, että jokaiselta tekijänä tai oikeudenhaltijana pidettävältä luonnolliselta henkilöltä tai oikeushenkilöltä on saatu suostumus Teoksen julkaisemiseen.

Selvyyden vuoksi todetaan, että Laurea ei saa julkaista Teosta ennen kuin kaikki tekijöinä ja/tai oikeudenhaltijoina pidettävät henkilöt ovat erikseen ja itsenäisesti hyväksyneet tämän Sopimuksen tai he ovat muuten antaneet suostumuksensa Teoksen tai siihen sisältyvän aineistonsa julkaisemiseen.

 

 

2. SOPIMUKSEN KOHDE JA JULKAISTAVA AINEISTO

 

2.1. Tämän Sopimuksen kohteena on Tekijän valmistama ja julkaistavaksi tarkoitettu aineisto (”Teos”).

2.2. Teoksella tarkoitetaan kaikkea siihen tämän Sopimuksen allekirjoitushetkellä sisältyvää aineistoa, kuten käsikirjoituksen teksti, kuvat, valokuvat, kaaviot, kartat, ja muu aineisto. Näyttötaakka siitä, että tietty aineisto ei kuulu Teokseen tai ei ole osa sitä, on siihen vetoavalla Osapuolella.

 

 

3. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS

 

3.1. Tällä Sopimuksella on tarkoitus sopia Teoksen julkaisemisesta ja saattamisesta yleisön saataviin Laurean toimesta.

3.2. Laurea toimittaa julkaisusarjaa Laurea Julkaisut I Laurea Publications (”Julkaisusarja”). Julkaisusarjan tavoitteena on tehdä näkyväksi Laurean osaamista ja kehittämistoimintaa sekä osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun Laurean osaamisalueilla.

3.3. Laurean julkaisut tuotetaan pääsääntöisesti sähköisessä muodossa. Tarvittaessa julkaisu voidaan painaa. Julkaisusarjan ISSN-numero on 2242-5241 (painettu), ISSN 2242-5225 (verkkojulkaisu). Kullekin sarjassa ilmestyvälle julkaisulle osoitetaan lisäksi julkaisun yksilöivä ISBN-numero.

 

 

4. TEOKSEN JULKAISEMINEN AVOIMELLA LISENSSILLÄ

 

4.1. Tällä Sopimuksella Tekijä antaa Laurealle oikeuden Teoksen julkaisemiseen avoimella lisenssillä.

4.2. Teos julkaistaan ja saatetaan yleisön saataville Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0 (Nimeä-JaaSamoin 4.0). Selvyyden vuoksi todetaan, että julkaisun jälkeen CC BY-SA 4.0 -lisenssin mukaisesti kuka tahansa (myös Laurea) voi vapaasti hyödyntää Teosta esimerkiksi valmistamalla siitä fyysisiä tai sähköisiä kappaleita ja saattamalla sitä yleisön saataviin.

4.3. Ennen julkaisua Laurealla on oikeus päättää julkaisussa käytettävä painoasu, typografia, kannen ja julkaisumuodon ulkoasu. Ennen julkaisua Tekijä suorittaa käsikirjoituksen kielenhuollon kustannusalalla noudatettavan hyvän tavan mukaisesti. Ennen julkaisua Laurea ei saa ilman Tekijän suostumusta muuttaa Teosta enempää kuin julkaisu- ja toimitustyö tai tekniset ratkaisut edellyttävät.

4.4. Selvyyden vuoksi todetaan, että Teoksen julkaiseminen avoimella lisenssillä ei tarkoita Tekijänoikeuksista luopumista, vaan Teoksen Tekijänoikeudet säilyvät Tekijällä Creative Commons -lisenssin mukaisesti ja Tekijän oikeutta hyödyntää Teosta ei tällä Sopimuksella rajoiteta. Vastaavasti tilanteessa, jossa Teoksella tai sen osalla on useampi kuin yksi tekijä ja/tai oikeudenhaltija, ei heidän oikeuksiaan tällä Sopimuksella rajoiteta.

 

 

5. TEKIJÄNOIKEUDET JA MUUT IMMATERIAALIOIKEUDET

 

5.1.Tekijänoikeudella tarkoitetaan tässä Sopimuksessa tekijänoikeuksia lähioikeuksineen (”Tekijänoikeudet”). Tällä Sopimuksella ei ole tarkoitus luovuttaa Tekijänoikeuksia Osapuolten välillä.

5.2. Teoksen kaikki Tekijänoikeudet kuuluvat Tekijälle. Tilanteessa, jossa Teoksella tai sen osalla on useampi kuin yksi tekijä ja/tai oikeudenhaltija, Tekijänoikeudet kuuluvat tekijöille ja/tai oikeudenhaltijoille.

5.3. Selvyyden vuoksi todetaan, että Osapuolet omistavat omat Immateriaalioikeutensa täysimääräisesti, eikä tällä Sopimuksella ole tarkoitus luovuttaa mitään Immateriaalioikeuksia Osapuolten välillä.

5.4 Immateriaalioikeuksilla tarkoitetaan tässä Sopimuksessa tekijänoikeuksia lähioikeuksineen, patentteja, hyödyllisyysmalleja, mallioikeuksia, verkkotunnuksia, tavaramerkkejä, toiminimiä ja kaikkia muita immateriaalioikeuksia (riippumatta siitä, ovatko ne rekisteröityjä tai rekisteröitävissä) ja kaikkiin edellä lueteltuihin oikeuksiin liittyviä hakemuksia sekä kaikkia liikesalaisuuksia ja luottamuksellista tietoa (”Immateriaalioikeudet”).

 

 

6. KOLMANSIEN OSAPUOLTEN OIKEUDET

 

6.1. Tekijä vastaa siitä, ettei Teos miltään osin loukkaa kolmannen osapuolen Tekijänoikeutta tai muita Immateriaalioikeuksia, kunniaa, yksityisyyttä tai muualla lainsäädännössä ilmenevää oikeutta.

6.2. Tekijä vakuuttaa, että tässä Sopimuksessa tarkoitetusta Teoksesta Tekijä on oikeutettu määräämään yksin tai, että tekijät ja/tai oikeudenhaltijat ovat oikeutettuja määräämään yhdessä, eikä Teokseen tai siihen liittyviin oikeuksiin kohdistu mitään muita oikeuksia tai vaatimuksia ja että Teoksesta tai siihen liittyvistä oikeuksista sopiminen ei edellytä minkään kolmannen osapuolen suostumusta.

6.3. Mikäli tässä Sopimuksessa tarkoitettuun Teokseen tai sen osaan kuitenkin sisältyy kolmansien osapuolten oikeuksien kohteena olevaa aineistoa, Tekijä vakuuttaa, että Tekijällä tai tekijöillä ja/tai oikeudenhaltijoilla on kyseistä aineistoa koskevat kaikki tarvittavat oikeudet, mitä Teoksen tai sen osan julkaiseminen Julkaisusarjassa edellyttää.

6.4. Tilanteessa, jossa Teoksella on useampi kuin yksi tekijä ja/tai oikeudenhaltija, niin nämä vastaavat yhteisvastuullisesti tässä Sopimuksessa Tekijälle asetetuista vakuutuksista ja velvoitteista ja Laurea voi halutessaan kohdistaa tähän Sopimukseen tai lainsäädäntöön perustuvat mahdolliset vaatimuksensa keneen tahansa tällaiseen yksittäiseen tahoon, joka on erikseen ja itsenäisesti hyväksynyt tämän Sopimuksen. 

 

 

7. HENKILÖTIEDOT

 

7.1. Tekijä huolehtii siitä, että Teokseen ei tarpeettomasti sisällytetä luonnollisten henkilöiden henkilötietoja, kuten henkilöiden kuvia tai muita yksilöiviä tietoja.

7.2. Jos Teos sisältää kulloinkin voimassaolevassa lainsäädännössä tarkoitettuja henkilötietoja, Tekijä on velvollinen informoimaan tästä Laureaa.

7.3. Tekijä vastaa tarvittavien suostumusten hankkimisesta ja säilyttämisestä henkilötietojen sisällyttämiseksi Teokseen ja siitä, että luonnollisten henkilöiden näkymiseen osana Teosta on kyseisen henkilön tai tarvittaessa tämän laillisen edustajan lupa.

7.4. Tekijä on velvollinen kirjallisesti ilmoittamaan Laurealle kaikista Teosta koskevista tietosuojan tai yksityiselämän suojan loukkausväitteistä tai -epäilyistä välittömästi saatuaan niistä tiedon.

7.5. Tekijä on velvollinen ilman eri korvausta avustamaan Laureaa kohtuullisessa määrin asian selvittämisessä ja oikeudellisessa ratkaisemisessa sovinnollisesti tai oikeudessa, jos Laureaa vastaan esitetään väite siitä, että Teos millään tavoin loukkaa luonnollisen henkilön tietosuojaa ja/tai yksityiselämän suojaa. 

 

 

8. OSAPUOLTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

 

8.1. Tekijä vakuuttaa, että on perehtynyt Teoksen julkaisemisessa käytettävän CC BY-SA 4.0 -lisenssin ehtoihin ja ymmärtää kyseiset lisenssiehdot.

8.2. Laurea huolehtii Teoksen julkaisemisesta CC BY-SA 4.0 -lisenssillä Tekijän puolesta ja suostumuksella.

8.3. Tekijälle ei tämän Sopimuksen perusteella makseta tekijänpalkkiota, hyvitystä tai muuta korvausta Teoksen julkaisusta.

8.4. Ennen julkaisua Tekijän tulee luovuttaa Teos Laurealle Laurean pyytämässä muodossa, kuten Word-tiedostona. Tekijä huolehtii siitä, että Laurealle luovutettu Teos vastaa Laurean antamaa muotoilu- ja viittausjärjestelmäohjeistusta.

8.5. Laurea vastaa omalla kustannuksellaan kaikista Teoksen tämän Sopimuksen mukaisen julkaisemisen aiheuttamista kustannuksista.

8.6. Tekijä on velvollinen ilmoittamaan viipymättä Laurealle, mikäli kohdan 6 mukaiset vakuutukset osoittautuvat virheellisiksi.

8.7. Tekijä on velvollinen ilmoittamaan viipymättä Laurealle, mikäli se havaitsee Teoksessa virheen, vaikka se tapahtuisi vasta Teoksen julkaisemisen jälkeen.

8.8. Selvyyden vuoksi todetaan, että Laurea päättää kaikissa tilanteissa siitä, miten Teosta koskeviin väitteisiin reagoidaan ja on Laurea valtuutettu tarvittaessa myös omalla kustannuksellaan sopimaan asian Tekijän puolesta. Laurealla ei kuitenkaan ole oikeutta sopia Tekijälle aiheutuvista korvausvastuista tai seuraamuksista ilman Tekijän suostumusta.

 

 

9. IMMATERIAALIOIKEUKSIEN LOUKKAUKSET

 

9.1. Ennen julkaisemista Laurealla on oikeus tarkistaa Teos plagioinnin tunnistamiseen tarkoitetulla ohjelmalla sekä pidättäytyä julkaisemasta plagioitua materiaalia sisältävää Teosta.

9.2. Tekijä on velvollinen kirjallisesti ilmoittamaan Laurealle kaikista Teosta koskevista immateriaalioikeuksien loukkausväitteistä tai -epäilyistä välittömästi saatuaan niistä tiedon.

9.3. Tekijä on velvollinen ilman eri korvausta avustamaan Laureaa, jos Laureaa vastaan esitetään väite siitä, että Teos loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia.

9.4. Selvyyden vuoksi todetaan, että tämän Sopimuksen kohdassa 8.8 mainittu Laurean oikeus sopia asia soveltuu myös immateriaalioikeuksien loukkauksia koskevissa tilanteissa.

 

 

10. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

 

10.1. Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia sääntöjä ja periaatteita.

10.2. Osapuolten väliset Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään aina ensisijaisesti ratkaisemaan Osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli erimielisyyksiä ei kyetä ratkaisemaan neuvotteluin, Sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa.

 

 

11. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA MUUTTAMINEN

 

11.1. Tämä Sopimus astuu voimaan, kun Tekijä on sen allekirjoittanut tai muuten todistettavasti hyväksynyt ja Sopimus on sen jälkeen voimassa määräajan kymmenen (10) vuotta.

11.2. Tähän Sopimukseen tehtävät muutokset edellyttävät molempien Osapuolten suostumusta. Ollakseen päteviä, kaikki muutokset tulee tehdä kirjallisesti tähän Sopimukseen.

 

 

12. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

 

12.1. Laurealla on oikeus siirtää tämä Sopimus sekä sen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet osana sen liiketoiminnan järjestelyjä siltä osin kuin luovutus koskee Laurean tämän Sopimuksen mukaista julkaisutoimintaa.

12.2. Muilta osin Osapuolilla ei ole oikeutta siirtää tätä Sopimusta ilman toisen Osapuolen kirjallista suostumusta.